Globāla produkcijas stratēģija

Global Product Strategy (GPS) ir iniciatīva, ko attīstījusi ICCA, un tā ir balstīta uz Responsible Care iniciatīvu. GPS mērķis ir uzlabot ķimikāliju apsaimniekošanas drošību, harmonizēt jaunattīstības un industriālos reģionus, kā arī stiprināt sabiedrības pārliecību, ka ķīmijas nozares produkti visā savā dzīves ciklā ir droši videi un sabiedrībai.

GPS iniciatīva kopš 2006. gada ir panākusi ķīmijas nozares finansējuma piešķiršanu ICCA, lai sabiedrībai prezentētu plašāku informāciju par sasniegtajiem konkrētiem uzlabojumiem ķimikāliju .

Savukārt CEFIC (Eiropas ķīmijas nozares padome) ir panākusi plašāku GPS programmas ieviešanu Eiropā, lai palīdzētu dalības asociācijām sasniegt darbības atbilstību REACH prasībām. REACH ir normatīvi un vadlīnijas, kas regulē visas aktivitātes GPS programmas ietvaros. GPS iniciatīvas atbalstītāji tic, ka plašāka pieeja informācijai par drošības pasākumiem ķīmijas industrijā nodrošinās sabiedrības uzticēšanos nozarei.

Ir izstrādāti principi kā starptautiskā līmeni harmonizēt un vienādot ķīmijas produktu drošības prasības:

  • nosakot „bāzes informācijas kopumu” par ķīmisko vielu tirdzniecību;
  • daloties ar operatīvu informāciju starp uzņēmumiem par drošības pasākumiem ;
  • veicinot daudzpakāpju procesu, lai izvērtētu riskus un noteiktu atbilstošus riska pārvaldības pasākumus attiecība uz ķīmisko vielu tirdzniecību;
  • paplašinot norādījumus drošības novērtējumos (piemēram, ICCA produktu pārvaldes pamatnostādnes) globālā mērogā;
  • palīdzot noteikt drošus ķīmisko vielu lietošanas standartus un sniedzot konsultācijas uzņēmumiem, lai tie šos standartus varētu ievērot;
  • uzlabot sadarbību ar ķīmiskās rūpniecības klientiem;
  • atbalstot sadarbību ar starpvaldību organizācijām un citiem, lai uzlabotu produktu vadību u.c.

          ICCA dalās ar plašu informāciju ar valdībām, lai izpildītu normatīvās prasības un uzlabotu nozares rādītājus valstīs, kur GPS programmas noteikumi vēl nav stājušies spēkā. GPS mērķis ir mazināt pastāvošās atšķirības ķīmisko vielu drošības novērtējumos starp jaunattīstības, topošajām un industrializētajām valstīm.