Produktu dzīves cikla pārvaldība

Ar ķīmiskajiem produktiem ir jāmāk apieties un pareizi lietot visos to dzīves posmos, sākot ar ražošanu, iepakošanu, izplatīšanu, lietošanu un beidzot ar atkritumu savākšanu, pārstrādi un noglabāšanu.
Lai samazinātu risku, kas saistās ar produktu apriti, ķīmiskā rūpniecība ir izveidojusi unikālu Produkta dzīves cikla pārvaldību, kas ir Atbildīgā rīcība attiecināta uz produktiem.
Tās mērķis ir padarīt produktus drošākus un videi draudzīgākus, pateicoties pastāvīgai un efektīvai esošā un potenciālā riska apzināšanai un samazināšanai produktu ražošanas, iepakošanas, izplatīšanas, lietošanas un noglabāšanas stadijās; produkta īpašību uzlabošanai, konsultāciju sniegšanai, izglītošanai un atbalsta sniegšanai klientiem.

Produkta dzīves cikla pārvaldībā tiek izdalīti sekojoši elementi:
  • vadības atbalsts: ir nepieciešams uzņēmuma vadības atbalsts, lai produkta dzīves cikla pārvaldību pilnībā integrētu uzņēmuma darbībā;
  • riska menedžments: ir jāattīsta vispusīga izpratne par riskiem, kas ir saistīti ar produkta apriti un jāveic atbilstoši soļi, lai novērstu vai mazinātu šādus riskus;
  • komunikācija: efektīva komunikācija ir svarīga Produkta dzīves cikla pārvaldības komponente un tās sekmīgumu lielā mērā var noteikt pēc tā, cik labi darbinieki, pircēji vai patērētāji izprot ar produkta lietošanu saistītos riskus un cik liela ir viņu motivācija sekot rekomendētajiem piesardzības pasākumiem.
  • sadarbība: efektīva sadarbība starp ķīmisko vielu ražotājiem, pircējiem, izplatītājiem, transportētājiem un citām produkta dzīves cikla ķēdē iesaistītajām pusēm ir Produkta dzīves cikla pārvaldības stūrakmens. Sadarbība nodrošina arī atgriezenisko saikni, kas ļauj ražotājam iegūt informāciju par patērētāju praksi, lietojot uzņēmuma produktus, kā arī nepareizas lietošanas gadījumiem. Tas ražotājam dod iespēju pilnveidot produktu īpašības, informāciju un konsultācijas, tādējādi padarot produktu lietošanu drošāku.