Biocīdi


Biocīdi ir aktīvās vielas un preparāti, kas satur vienu vai vairākas aktīvās vielas, lai ķīmiski vai bioloģiski iznīcinātu, atbaidītu un padarītu nekaitīgus organismus kaitīgos, aizkavētu to iedarbību vai citādi tos ietekmētu.
Biocīdi, piemēram, ir dezinfekcijas līdzekļi, konservanti, t.sk. koksnes konservanti, un līdzekļi pret dažādiem kaitēkļiem (grauzējiem, kukaiņiem, repelenti, atraktanti u.c.).

Kaitīgs organisms – jebkurš organisms, kura klātbūtne ir nevēlama vai kuram piemīt kaitīga iedarbība uz cilvēkiem, to darbībām vai produktiem, ko tie izmanto vai ražo, uz dzīvniekiem vai uz vidi.

Darbības ar biocīdiem reglamentējošie dokumenti ir no 2003.gada 1.jūlija spēkā esoši Ministru kabineta noteikumi "Prasības darbībām ar biocīdiem".
Tie nosaka kārtību dezinfekcijas līdzekļu un citu biocīdu (piem., konservantu, līdzekļu pret kaitēkļiem) tirdzniecības atļauju izsniegšanai.
Ministru kabineta noteikumu mērķis ir nodrošināt pietiekamu aizsardzību cilvēku veselībai un videi. Ministru kabineta noteikumi ievieš Latvijas likumdošanā Eiropas Savienības Biocīdu direktīvas 98/8/EK prasības.
Tā nosaka prasības un procedūras biocīdu izvietošanai tirgū ES dalībvalstīs, kā arī biocīdu sastāvā ietilpstošo aktīvo vielu apstiprināšanu savienības līmenī. Biocīdu direktīvas 98/8/EK mērķis ir atcelt tirdzniecības barjeras starp dalībvalstīm un tai pat laikā nodrošināt harmonizētu augsta līmeņa aizsardzību cilvēkiem, dzīvniekiem un videi attiecībā uz biocīdu produktiem.

Laikposmā, kamēr Eiropas Savienībā notiek aktīvo vielu izskatīšana iekļaušanai aktīvo vielu sarakstā, centrs līdz 2014. gada 14.maijam veic biocīdu un aktīvo vielu inventarizāciju. Ražotājs vai persona, kas biocīdu vai aktīvo vielu ieved Latvijas teritorijā, iesniedz Valsts vides dienestā (www.vvd.gov.lv) iesniegumu, saskaņā ar MK noteikumu 106. punktu.

Biocīdu Direktīvas 98/8/EK prasības biocīdu reģistrācijai un atļaujas saņemšanai

Pašlaik Eiropas Savienībā notiek biocīdos izmantojamo aktīvo vielu izvērtēšana ES līmenī, bet atļauju izsniegšanu un biocīdu reģistrāciju veic valsts atbildīgā iestāde.
Biocīdu direktīvas 98/8/EK Kompetentā iestāde Latvijā ir Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Grozījumi paredz, ka ražotājiem un personām, kuras ieved Latvijas teritorijā biocīdus, iesniedzot informāciju Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā papildus jāpievieno arī biocīda etiķetes paraugs.
Saskaņā ar Biocīdu direktīvas 98/8/EK prasībām ES ir atļauta tikai to biocīdu reģistrēšana un atļauju izsniegšana, kuru aktīvās vielas ir publicētas vienā no Biocīdu direktīvas 98/8/EK pielikumiem:
I pielikumā "Aktīvo vielu, kuras var izmantot zema riska biocīdos, saraksts",
IA pielikumā "Aktīvo vielu saraksts, kuras var izmantot zema riska produktos" un IB pielikumā "Pamata ķīmisko vielu, kurām ir vājas biocīdās iedarbības īpašības, bet kuras netirgo kā biocīdus, saraksts".
Biocīdu direktīva 98/8/EK arī paredz, ka IA pielikumā netiks iekļautas ķīmiskās vielas, kas saskaņā ar bīstamo ķīmisko vielu direktīvu 67/548/EEK ir klasificējamas kā kancerogēnas, mutogēnas, reproduktīvajai sistēmai toksiskas, sensibilizējošas vai bioakumulatīvas un vāji noārdās.

Kopš Biocīdu direktīvas 98/8/EK spēkā stāšanās dienas (2000.gada 14.maija) ES tirgū esošie biocīdi pakāpeniski tiks izvērtēti un tajos esošās aktīvās vielas, kuras atbildīs Biocīdu direktīvas 98/8/EK prasībām tiks iekļautas I, IA, vai IB pielikumos.
Līdz 2014. gada 14.maijam Biocīdu direktīva 98/8/EK paredz pagaidu reģistrēšanas procedūru.