Likumdošana

Asociācija seko likumdošanas izmaiņām un tendencēm un informē par tām uzņēmumus, kopīgiem spēkiem meklē problēmu risinājumu, apmainās ar informāciju starp uzņēmumiem, izstrādā rokasgrāmatas par attiecīgiem likumdošanas jautājumiem, sniedz konsultācijas, veido ķīmijas ekspertu tīklu atsevišķā sektorā. Asociācijas eksperti līdzdarbojas ministriju organizētajās darba grupās likumdošanas aktu izstrādē. Tas dod iespēju uzņēmumiem iegūt nepieciešamo informāciju, kā arī iesaistīties likumdošanas aktu apspriešanā.
Ir izveidojies konstruktīvs
dialogs ar Vides, Ekonomikas, Veselības ministrijām par nozarei būtiskiem jautājumiem. Asociācijas biedri var aktīvi piedalīties Ministru kabineta noteikumu izstrādē, piedāvājot savus ierosinājumus un labojumus.
Ar sadarbības līguma noslēgšanu ar CEFIC asociācijai ir pieeja normatīviem dokumentiem, kas ir spēkā Eiropas Savienības valstīs.
Šie normatīvie akti būs saistoši arī Latvijas Republikai pēc iestāšanās ES.
Asociācijā uz šo dokumentu pamatā tiek izstrādātas praktiskās rokasgrāmatas, kas palīdz uzņēmumiem pildīt likumdošanas prasības.

Izsmeļoša informācija par ķīmijas un ar to saistīto nozaru likumdošanu (ieskaitot vadlīnijas, prezentācijas, utt.) būs apkopota LAĶĪFA ekstraneta sadaļā, kas  būs pieejama LAĶĪFA biedriem.