Kvalifikācijas paaugstināšana

05.11.2014.

Aicinām pieteikties mācībām Kosmētikas labas ražošanas prakses standarta prasību skaidrojums


2015. gada 15.-16.janvārī Asociācija sadarbībā ar Bureau Veritas Latvia organizē divu dienu mācības Kosmētikas labas ražošanas prakses standarta prasību skaidrojums. 


Mācību saturs ir veidots no 3 moduļiem:

 Labas ražošanas prakses standartu prasību skaidrojums un to interpretācija; 

 Labas ražošanas prakses lietotā terminoloģija;

 Informācija par LRP principiem atbilstošas ražošanas izveides un ieviešanas procesu.


Mācības vada pasniedzējs Juris Mauriņš, Dr.hab. chem, Bureau Veritas vadošais auditors no 2002.gada. Pasniedzējam ir vairāk kā 5 gadu audita pieredze farmācijas, ķīmijas vai kosmētikas nozarē un  audita pieredze kosmētikas nozarē.


Norises datumi: 2015.gada 15.-16.janvāris (2 dienas)

Mācību norises vieta: Bureau Veritas telpas Duntes ielā 17a, Rīgā

Dalības maksa: 543.00 Eur (t.sk. PVN) par dalībnieku.

!!! Uzņēmumiem, kas atbilst Projekta kritērijiem, iespēja saņemt ESF līdzfinansējumu.


Sīkākas informācijas saņemšanai par mācību kursu norisi, pieteikšanos un iespēju saņemt ESF  finansiālo atbalstu aicinām sazināties ar LAĶĪFA projekta vadītāju Zandu Svikšu, zvanot pa tālr. 67298683 vai rakstot uz e-pastu projekti@lakifa.lv 

 

Mācību kursi tiek īstenoti ar ESF atbalstu projekta "Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai" (L-APA-10-0025) ietvaros.05.11.2014.

Aicinām pieteikties mācībām Kosmētikas Labas ražošanas prakses standarta prasību praktiskais pielietojums


No 2014. gada decembra līdz 2015.gada maijam Asociācija sadarbībā ar Bureau Veritas Latvia organizē individuālas vienas dienas mācības Kosmētikas Labas ražošanas prakses standarta prasību praktiskais pielietojums. 


Mācību veids – praktiskās mācības – uzdevumi un piemēri uz vietas Jūsu uzņēmuma telpās! Izvēlēto ražošanas procesu analīze, to atbilstība labas ražošanas prakses standartam, nepieciešamo pilnveidojumu noteikšana, veikšana.


Praktisko mācību galvenie elementi:

 Labas ražošanas prakses standartu prasību skaidrojums; 

 Sertifikācijas process atbilstoši labas ražošanas prakses standarta prasībām;

 GMP  Cosmetic – labas ražošanas prakse savietojamība ar citiem vadības sistēmu standartiem/ prasībām.


Mācības vada pieredzējuši Bureau Veritas pasniedzēji:

 Juris Mauriņš, Dr.hab. chem, Bureau Veritas vadošais auditors no 2002.gada. 

 Laura Zemļicka - Pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris, Sociālo zinātņu maģistrs vadības zinātnēs. „Food safety management systems Auditor/Lead Auditor” (Based on ISO 22000:2005 Standard” – IRCA Certificate Serial No:FS/13/LA/2194)

Pasniedzējiem ir vairāk kā 5 gadu audita pieredze farmācijas, ķīmijas vai kosmētikas nozarē un audita pieredze kosmētikas nozarē.


Norises laiks: 2014. gada decembris - 2015.gada maijs (1 diena) (konkrēti datumi tiks saskaņoti individuāli ar katru uzņēmumu)

Mācību norises vieta: Jūsu uzņēmuma ražošanas telpas 

Dalības maksa: 1447.00 Eur (t.sk. PVN) uzņēmumam, dalībnieku skaits nav ierobežots.

!!! Uzņēmumiem, kas atbilst Projekta kritērijiem, iespēja saņemt ESF līdzfinansējumu.


Sīkākas informācijas saņemšanai par mācību kursu norisi, pieteikšanos un iespēju saņemt ESF  finansiālo atbalstu aicinām sazināties ar LAĶĪFA projekta vadītāju Zandu Svikšu, zvanot pa tālr. 67298683 vai rakstot uz e-pastu projekti@lakifa.lv 

 

Mācību kursi tiek īstenoti ar ESF atbalstu projekta "Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai" (L-APA-10-0025) ietvaros.
13.10.2014.

Līdz 2015.gada 01.jūnijam turpinās LAĶĪFA īstenotais Kvalifikācijas celšanas projekts (LIAA līgums Nr.L-APA-10-0025) darbinieku mācībām ārvalstīs un Latvijā. 


PROJEKTA PAMATNOSACĪJUMI

Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada 26.jūlijs – 2015.gada 01.jūnijs. 


Projekta mērķis – darbinieku kvalifikācijas celšana, iegūstot zināšanas un pieredzi Latvijā un ārvalstīs. 


ESF līdzfinansējums izmaksām – mācību izmaksām Latvijā un ārvalstīs, komandējuma izdevumiem, darbinieku algas un ar to saistīto nodokļu daļai par mācībās pavadīto laiku.


ESF atbalsta intensitāte – 80% mazajiem uzņēmumiem, 70% vidējiem uzņēmumiem, 60% lielajiem uzņēmumiem. Uzņēmuma statusu nosaka, ņemot vērā rādītājus – darbinieku skaits un apgrozījums/ bilance (http://liaa.gov.lv/lv/es-fondi/noderiga-informacija/mvk-statusa-noteiksana).


Finansēšanas princips – sākotnēji mācību un ar tām saistītās izmaksas pilnā apmērā sedz uzņēmums. ESF līdzfinansējums tiek pieprasīts LIAA par mācībām, kuras noslēgušās, un finansējums tiek saņemts 3-6 mēnešu laikā pēc mācību noslēguma.

Mācību saskaņošanu ar LIAA veic Asociācija. Saskaņošana aizņem ~ 3mēnešus. 

Š.g. oktobrī-novembrī uzsākam saskaņošanas procedūru mācībām, kuras plānots uzsākt 2015.gada februārī.


MĀCĪBU VIRZIENI


Uzņēmums nodefinē sev nepieciešamās mācības. Tās var organizēt gan slēgtās grupās (tikai konkrētā uzņēmuma darbiniekiem), gan piedalīties atklātos kursos ārvalstīs un Latvijā.


Galvenie mācību virzieni:

 Dizains

 Radošās industrijas

 Ostu vadība

 Telemātika un loģistika

 Telemehānika un loģistika

 Viesnīcu vadība

 Ražošanas inženierzinības un vadība

 Fizikālās zinātnes

 Matemātika un statistika

 Datorika

 Inženierzinātnes un tehnoloģijas

 Ražošana un pārstrāde

 Viesnīcu pakalpojumi

 Transporta pakalpojumi

! Mācību virzieni var tik papildināti pēc nepieciešamības atbilstoši uzņēmuma mācību vajadzībām un ņemot vērā Projekta budžeta iespējas.

  

KĻŪT PAR PROJEKTA PARTNERI


Projektā var piedalīties ikviens Latvijā reģistrēts uzņēmums (* ierobežojumi – sk. zemāk sarakstu) – arī tie uzņēmumi, kuri nav Asociācijas biedri. Dalība Projektā neuzliek pienākumu kļūt par Asociācijas biedru.


Atbilstības kritēriji Projekta partnerim:


 Nav VID administrēto nodokļu parāda (brīdī, kad notiek iestāšanās Projektā, un brīdī, kad jāveic ESF līdzfinansējuma izmaksa).

 Nav zaudējumu pagājušajā noslēgtajā gadā;

vai 

Zaudējumi (bilances pozīcijas "pārskata gada nesadalītā peļņa" + "iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa" + kopējās rezerves) pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 1/2 no pamatkapitāla;

vai 

Zaudējumi pēdējos 12 mēnešos nav lielāki par ¼ dalu no pamatkapitāla.


 Nedarbojas neatbalstāmajā nozarē* (sk. zemāk sarakstu)


Iesniedzamā dokumentācija, lai kļūtu par Projekta partneri:

 Piekrišanas vēstule

 Pamatinformācija par uzņēmumu

 Partnerības līgums

Dokumentu formas tiek izsūtīta individuāli pēc pieprasījuma.


* Ierobežojumi – nozares, kuru pārstāvētie uzņēmumi nevar kļūt par Projekta partnerim:

 Ieroču ražošana

 Azartspēles un derības

 Operācijas ar nekustamo īpašumu

 Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 

 Apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi

 Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana

 

Lai saņemtu sīkāku informāciju par projekta nosacījumiem un citiem ar īstenošanu saistītajiem kritērijiem, aicinām sazināties ar projekta vadītāju Zandu Svikšu, zvanot uz LAĶĪFA biroju 67298683 vai rakstot uz e-pastu projekti@lakifa.lv.

23.07.2012. 

2012.gadā 29.-30.augustā tiek organizēts GMP mācību kurss „LRP prasības ēku tehniskai uzturēšanai, remontiem, rekonstrukcijām, palīgsistēmām un iekārtām – mehāniķiem un inženieriem (GMP Requirements to Maintenance, Repair and Reconstruction of Buildings, Utilities, Equipment - for mechanics/engineers)”.

Šis ir viens no pieciem 2012.gadā plānotajiem Labas ražošanas prakses (Good Manufacturing Practice (GMP)) mācību kursiem nozares darbiniekiem.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par 2012.gada GMP mācību kursiem, aicinām sazināties ar projekta vadītāju Zandu Svikšu, zvanot uz LAĶĪFA biroju 67298683 vai rakstot uz e-pastu projekti@lakifa.lv.

GMP mācību kursi tiek organizēti ar ESF finansiālu atbalstu LAĶĪFA projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” (L-APA-10-0025) ietvaros.

 

 

11.06.2012.

Labas ražošanas prakses (Good Manufacturing Practice (GMP)) mācības 2012.gadā

Arī 2012.gadā LAĶĪFA turpina Labas ražošanas prakses (Good Manufacturing Practice (GMP)) mācību organizēšanu nozares darbiniekiem un šajā gadā plānojusi īstenot 5 GMP mācību kursus.

13.-14.06.2012. notiek GMP mācību kurss „Specifiskās LRP prasības ziežu un gelu ražošanai, kontrolei (t.sk. procesu validācija) (Specific Requirements for Manufacturing, control and GMP (included process validation) for Ointments and Gels)”.

GMP mācības tiek organizētas ar ESF finansiālu atbalstu LAĶĪFA projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” (L-APA-10-0025) ietvaros.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par 2012.gadā plānotajām GMP mācībām, aicinām sazināties ar projekta vadītāju Zandu Svikšu, zvanot uz LAĶĪFA biroju 67298683 vai rakstot uz e-pastu projekti@lakifa.lv.

 05.03.2012.

Darbinieku apmācību projekta 2012.gada īstenošanas plāni

LAĶĪFA projektu „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” (L-APA-10-0025) aktīvi turpinās īstenot arī 2012. un 2013. gadā, ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs komersantiem nepieciešamās kvalifikācijas iegūšanai piesaistot apmācību speciālistus no Latvijas un ārvalstīm.

2012.gadā mācības plānotas tādās tematiskajās jomās kā Telemātika un loģistika, Ražošanas inženierzinības un vadība, Datorika, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Ražošana un pārstrāde, Darba drošība un aizsardzība.

LAĶĪFA turpinās Labas ražošanas prakses (Good Manufacturing Parctice (GMP)) mācību organizēšanu šī projekta ietvaros. Šobrīd sadarbībā ar farmācijas uzņēmumiem aktīvi darbojamies pie 2012.gada GMP mācību plāna izstrādes.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par projektu un tā īstenošanu, aicinām sazināties ar projekta vadītāju Zandu Jurjāni, zvanot uz LAĶĪFA biroju 67298683 vai rakstot uz e-pastu projekti@lakifa.lv.03.02.2012.

Darbinieku apmācību projekta 2011.gada īstenošanas rezultāti

2011.gadā LAĶĪFA īstenojusi vairāk kā 104 mācību kursus ķīmijas un ar to saistīto nozaru darbiniekiem kvalifikācijas celšanai projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” (L-APA-10-0025) ietvaros.

2011.gadā LAĶĪFA sasniegusi visaugstāko projekta finansējuma apguves rādītāju starp programmas ‘Cilvēkresursi un nodarbinātība’ apakšaktivitātes ‘Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām’ projektu īstenotājiem.

LAĶĪFA līdz 2012.gada 24.janvārim LIAA iesniegusi divus maksājuma pieprasījumus par attiecināmajām izmaksām Ls 600 877 apmērā, kas sastāda 40% no attiecināmajām izmaksām, un saņēmusi ESF finansējumu Ls 378 758 apmērā.

Mācības tika organizētas gan Latvijā, gan ārvalstīs – Vācijā, Krievijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Nīderlandē, Zviedrijā – tādās tematiskajās jomās kā Ražošanas inženierzinības un vadība, Datorika, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Ražošana un pārstrāde, Valodu programma, Darba drošība un aizsardzība, Kvalitātes nodrošināšana un vadība. Tajās piedalījušies 700 dalībnieki no vairāk kā 20 uzņēmumiem:

Analītiskie Risinājumi, SIA

Aptiekas Produkcija, SIA

Baltijas Gumijas Fabrika, AS

ChromSword Baltic. HPLC Specialists, SIA

Cytec Latvia, SIA

Dzintars, AS

Grindeks, AS

LMP, SIA

MedPro INC., SIA

Olainfarm, AS

Proact IT Latvia, SIA

Prompt, SIA

Ķīmiskā rūpnīca „Spodrība”, AS

Rīgas Austrumu klīnisko pētījumu institūts, SIA

Rīgas farmaceitiskā fabrika, AS

Sakret, SIA

Scandic Fusion, SIA

Sikamor, SIA

Silvanols, SIA

SolePharm, SIA

Telko Latvia, SIA

Tenachem, SIA

Valmieras Stikla šķiedra, AS

LAĶĪFA projektu aktīvi turpinās īstenot arī 2012. un 2013. gadā, ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs komersantiem nepieciešamās kvalifikācijas iegūšanai piesaistot apmācību speciālistus no Latvijas un ārvalstīm.
05.07.2011.

LAĶĪFA organizētās apmācības „Labas ražošanas prakse” - "Good Manufacturing Parctice” (GMP)

LAĶĪFA, realizējot projektu  „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai, uzsākusi „Labas ražošanas prakses”  - „Good Manufacturing Parctice” (GMP) –apmācības.

Šī gada pirmajā pusgadā veiksmīgi ir noslēgušās sekojošas apmācības:
•    Stabilitātes pārbaudes (Stability testing in the Pharmaceutical Industry);
•    Zāļu blakusparādību uzraudzība (Pharmacovigilance);
•    Ievads efektīvai medicīniska rakstura dokumentu izstrādei  ( Introduction to Effective Medical Writing).

Apmācības vadīja pasniedzēji no Vācijas, Čehijas un Lielbritānijas. Šajās mācībās AS ”Grindeks” apmācījis 66 darbiniekus, AS „Olainfarm” - 16 darbiniekus, SIA „LMP” – 3 darbiniekus, AS „Rīgas Farmaceitiskā Fabrika” – 2 darbiniekus un SIA „MedPro Inc” – 1 darbinieku.

Rudenī LAĶĪFA plāno organizēt sekojošas „Labas ražošanas prakses” (GMP) apmācības:
•    Tīrīšanas validācija (Cleaning Validation in Pharmaceutical Drug Product and API production);
•    Laboratoriju un ražošanas iekārtu un procesu kvalificēšana un validācija
     (Qualification and Validation of Equipment and Processes in Laboratories and Manufactured);
•    AFV tehnoloģijas pārnese (Technology Transfer for API).

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" (LIAA), (līgums Nr.L APA-10-0025).
25.02.2011.

Par projekta noslēguma pārskata apstiprināšanu

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)  ir apstiprinājusi LAĶĪFA noslēguma pārskatu par ESF atbalsta finansējuma izmaksu darbinieku apmācību projektam 2009-2010.gadam.
Projekts „Latvijas Ķīmijas un farmācijas nozarē nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” tika īstenots no 2009.gada 01.janvāra līdz 2010.gada 08.decembrim, pamatojoties uz LIAA un LAĶĪFA 2008.gada 22.decembra līgumu Nr. L-APA-08-0008.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 331 607,86; piešķirtais ESF atbalsta finansējums LVL 214 418,96.

Projekta ietvaros LAĶĪFA īstenoja 43 aktivitātes gan Latvijā, gan ārvalstīs, kuru ietvaros apmācīti vairāk kā 665 dalībnieki.

Projektu LAĶĪFA īstenoja sadarbībā ar 11 nozares un ar nozari saistītajiem uzņēmumiem:
Baltijas Gumijas Fabrika AS
ChromSword Baltic. HPLC specialists SIA
Cytec Latvia SIA
Grindeks AS
LMP SIA
Olainfarm AS
PharmIdea SIA
Rīgas farmaceitiskā fabrika AS
Silvanols SIA
Telko Latvia SIA
Tenachem SIA


 07.01.2011.

Noslēgts līgums par darbinieku apmācību īstenošanu ar ESF atbalstu līdz 2013.gadam

2011.gada 06.janvārī starp LAĶĪFA un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika parakstīts līgums par projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darb tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” (līgums Nr.L APA 10 0025) īstenošanu.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2013.gada 26.jūlijam, organizējot apmācību kursus šādās jomās – ražošanas inženierzinības un vadība,  datorika, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošana un pārstrāde, darba drošība un aizsardzība, valodu programmas.

Projektā iesaistījušies 42 uzņēmumi, tādējādi tiek pārstāvēti visi nozares apakšsektori, tai skaitā:
  • farmaceitiskie produkti, aktīvās farmaceitiskās vielas – Grindeks AS, Olainfarm AS, Silvanols SIA, MedPro Inc. SIA, PharmIdea SIA, LMP SIA, Limbažu aptieka SIA, Pilsētas aptieka SIA u.c. aptiekas
  • ķīmiskās vielas un reaģenti – TENACHEM SIA, Telko Latvia SIA
  • kosmētika, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi – Kvadro SIA
  • stikla šķiedra – VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA AS
  • pārklājumu, celtniecības materiāli – Sakret SIA, Sakret Plus SIA, Rīgas laku un krāsu rūpnīca SIA, Telko Latvia SIA un TENACHEM SIA
  • rūpnieciskās gāzes – AGA SIA, ELME MESSER L SIA
  • citi apakšsektori – Baltijas Gumijas Fabrika AS30.12.2010.

Apmācīti 45 SIA „Cytec Latvia” un SIA „Sakret” darbinieki

2010.gada  26.jūlijā, LAĶĪFA iesniedzot  projekta  „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darb tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” (projekts Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/009) pieteikumu LIAA, uzsāka tā īstenošanu. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu un to administrē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

2010.gada 4.ceturksnī LAĶĪFA organizēja apmācības SIA „Cytec Latvia” un SIA „Sakret” darbiniekiem.
SIA „Cytec Latvia” apmācīja 43 darbiniekus IKT jomā un SIA „Sakret” 2 darbinieki piedalījās mācību kursā „Sauso celtniecības maisījumu darba receptūru izstrāde”.27.07.2010.

LAĶĪFA iesniegusi projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darb tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” pieteikumu LIAA

26.07.2010. LAĶĪFA iesniedza projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darb tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” (projekts Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/009) pieteikumu VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.

Projekts iesniegts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros. 

Projekta mērķis ir nozares uzņēmumu nodarbināto kvalifikācijas celšana nozarei svarīgās jomās, uz zināšanām un pieredzi balstītas cilvēkresursu bāzes izveide Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs, tādējādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgu un komercdarbības attīstību, ceļot nozares uzņēmumu konkurētspēju vietējā un starptautiskā tirgū.

Projektā iesaistīti 45 partneri un tā īstenošanai paredzēti 36 mēneši, t.i. līdz 2013.gada jūlijam.
Vairāk kā 650 dalībnieki plāno piedalīties tādās apmācību jomās kā ražošanas inženierzinības un vadība,  datorika, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošana un pārstrāde, darba drošība un aizsardzība, valodu programmas.